Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е, чрез проповядване на вечното евангелие в контекста на тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12 сред всички хора и народи на земята, да създава ученици, като ги води към приемане на Исус Христос за личен спасител и съединяване с Неговата църква, към служене за обществото и подготовка за скорошното завръщане на Господа.
Ние изпълняваме тази мисия под ръководството и чрез силата на Светия Дух чрез:

 Проповядване

Като приемаме поръчението на Господ Исус Христос (Матей 28:18-20), в тези последни дни ние прогласяваме на целия свят вечното евангелие за Божията любов, която е най-пълно разкрита в живота, служенето, смъртта, възкресението и първосвещеническото служене на Неговия Син. Като признаваме Библията за непогрешимо откровение на Бога за Неговата воля, ние представяме нейната пълна вест, включително за Второто Пришествие на Господ Исус Христос и за продължаващия авторитет на Неговия закон на Десетте заповеди с неговото напомняне за седмия ден – събота.

Поучаване

Като признаваме, че развитието на ума и характера е важно за Божия изкупителен план, ние насърчаваме изграждането на зряло разбиране за Бога и на връзка с Него, Неговото Слово и сътворената вселена.

 Лекуване

Като утвърждаваме Библейските принципи за добруването на цялостната личност, ние правим, запазването на здравето и лекуването на болните, приоритет и чрез нашето служене за бедните и потиснатите, сътрудничим със Създателя в Неговото състрадателно дело на възстановяване.

Ученичество

Като заставаме зад продължаващото духовно изграждане и развитие на всички членове на църквата, ние се грижим за новообърнатите, като ги инструктираме в правилен начин на живот, обучаваме ги да бъдат ефективни свидетели и ги насърчаваме към отговорност и покорство на Божията воля.

Основните доктрини, в които вярваме, са продукт на задълбочено търсене на Божията воля за нас като личности и като общество. Те са учения имащи за цел да променят живота ни към съобразяване с Божиите изисквания в този свят. Разкриват ни в какво да вярваме, как да живеем и накъде отиваме. Те са истини за Бога, за света и за хората. Оформят в нас по-пълно схващане за същността на нещата в нашето битие от Божия гледна точка.

28 основни учения